اخبار

بررسی حوزه های اعتبار بخشی پزشکی عمومی با حضور ریاست دانشگاه

در تاریخ ۹۸/۹/۲۸۰ جلسه ای با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر هادی میرزایی،و مسئولین اعتبار بخشی دانشکده پزشکی و هیئت بازدید کننده برگزار گردید وبه بررسی حوزه های مختلف اعتبار بخشی پزشکی عمومی پرداخته شد./

ادامه مطلب

بررسی حوزه های اعتبار بخشی پزشکی عمومی با حضور ریاست دانشگاه

در تاریخ۲۸/۹/۹۸ جلسه ای با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر هادی میرزایی،و مسئولین اعتبار بخشی دانشکده پزشکی و هیئت بازدید کننده به بررسی حوزه های مختلف اعتبار بخشی پزشکی عمومی پرداخته شد./

ادامه مطلب
جلسه اعتبار بخشی بررسی حوزه هیئت علمی

جلسه اعتبار بخشی با دستور کار بررسی حوزه هیئت علمی

جلسه اعتبار بخشی با دستور کار بررسی حوزه هیئت علمی و مدیریت عالی با حضور ریاست دانشکده و معاونین و کارشناسان مربوطه در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید ...در این جلسه به بررسی چک لیست های حوزه هیئت علمی و مدیریت عالی پرداخته شد و پیشنهادهایی از طرف اعضای جلسه مطرح گردیدو نقاط ضعف و قوت مورد بررسی قرار گرفت و اصلاح نقاط ضعف حوزه های مربوطه از طرف ریاست دانشکده تاکیدگردید.

ادامه مطلب
آموزش مجازی

آموزش مجازی

به اطلاع اعضای محترم هیات علمی می رساند : ؛ نظر به اهمیت آموزش مجازی برای همگام شدن در مسیر تغییرات تکنولوژی در دنیای آموزش و لحاظ نمودن امتیاز آموزش مجازی در اعتبار بخشی دانشکده ، خواهشمند است تا پایان مهر ماه نسبت به ارائه دو فصل از دروس نظری بصورت مجازی اقدام نمایید

ادامه مطلب