معرفی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی

تعداد بازدید:۱۶۳۴

     دانشگاه علوم پزشکی زابل از سال 1384 با تعداد 25 دانشجوی پزشکی کار خود را در عرصه بهداشت  درمان و آموزش پزشکی منطقه سیستان شروع نمود. دانشکده پزشکی زابل در سال 1385 با تعدادی از اعضای هیئت علمی و پذیرش تعداد 25 دانشجوی پزشکی فعالیت آموزشی خود را شروع نمود. گروه انگل شناسی و قارچ شناسی و میکروب شناسی از سال 89 به صورت گروه انگل شناسی و میکروبیولوژی و شامل بخشهای باکتری شناسی و انگل شناسی بود.سپس انگل شناسی و قارچ شناسی از میکروب شناسی مجزا گردید و بصورت گروه انگل شناسی و قارچ شناسی به فعالیت آموزشی خود ادامه داد.

آخرین ویرایش۲۲ اسفند ۱۳۹۶