کارشناسان آموزش

تعداد بازدید:۳۶۴۲
نام و نام خانوادگی سمت  

محمدرضا منصوری

کارشناس آموزش

خانم شهناز  نوشیروانی کارشناس آموزش
آقای سعیدرضا خاکسفیدی کارشناس آموزش  
خانم خدیجه دارش کارشناس آموزش

 

 

خانم گلثوم رضایی کیخایی

کارشناس آموزش  

 

آخرین ویرایش۱۹ آبان ۱۳۹۸