گروه علوم پایه پزشکی

دکتر حمید رضا غفاری  مدیر گروه
دکتر هادی میرزایی عضو گروه
دکتر مهرانگیز غفاری عضو گروه  
دکتر مجید ولی زاده  عضو گروه  
     

 

آخرین ویرایش۲۴ خرداد ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۲۴۰۴