گروه علوم پایه پزشکی

تعداد بازدید:۲۶۶۲
دکتر حمید رضا غفاری  مدیر گروه
دکتر هادی میرزایی عضو گروه
دکتر مهرانگیز غفاری عضو گروه  
دکتر مجید ولی زاده  عضو گروه  
     

 

آخرین ویرایش۲۴ خرداد ۱۳۹۶