شرح وظایف اعضای گروه انگل شناسی و قارچ شناسی

تعداد بازدید:۱۲۴۴

 

شرح وظایف مدیر گروه آموزشی

 • ابلاغ برنامه های اجرایی و تکالیف عمومی اعضای هیئت علمی اعم از آموزشی (نظری- عملی)، پژوهشی، راهنمای دانشجو و رعایت نظم و انضباط کاری اعضای هیئت علمی گروه و نظارت بر حسن اجرای آن
 • تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی خدماتی ارائه شده از طریق گروه براساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و تهیه جدول دروس درهر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده
 • تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرو تحولات علمی و تسلیم این برنامه به مراجع ذیربط
 • تشکیل و اداره جلسات گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات و پیشنهادها ونظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی برای اجرا 
 • ابلاغ بخشنامه ها و آئین نامه ها و مصوبات ابلاغی از سوی رئیس دانشکده به اعضای گروه
 • پیشنهاد نیازمالی گروه به رئیس دانشکده
 • انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتابها، نشریات و سایر ملزومات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده
 • پیشنهاد طرحهای پژوهشی که گروه راسا و یا با همکاری گروه های دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده برای تصویب درشورای پژوهشی دانشکده
 • ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده

کارشناس ازمایشگاه

 • انجام هماهنگی های لازم جهت تعیین ساعات تشکیل کلاسهای آزمایشگاه با اعضاء هیات علمی گروه
 • آماده سازی مواد و تجهیزات لازم به منظور برگزاری جلسات آزمایشگاه براساس طرح درس عملی
 • نگهداری صحیح از وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی و چک کارآنها
 • تهیه لیست وسایل ومواد موجود و اعلام بموقع مواد ولوازم مورد نیاز
 • انجام حضوروغیاب و تهیه لیست نمرات گزارش کار پس از بررسی
 • برخورد مناسب، پاسخگویی به دانشجویان و راهنمایی آنان
 • همکاریدرامورپژوهشیوکمکبهانجامطرحهایپژوهشیدرگروه
 • انجام سایروظایف مربوط به گروه به دستور مقام مافوق

 

آخرین ویرایش۲۲ اسفند ۱۳۹۶