معرفی اعضای گروه زنان و زایمان

تعداد بازدید:۱۳۳۳

معرفی اعضای گروه

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

سمت اجرائی

تصویر

1

دکتر مانیاکاوه

متخصص زنان و زایمان- فلوشیپ لاپاراسکوپی پیشرفته و هیستروسکوپی

استادیار

مدیر گروه زنان و زایمان

2

دکتر خدیجه رضایی کیخایی

متخصص زنان و زایمان- فلوشیپ پریناتولوژی

دانشیار

معاونت تحقیقات و فناوری

3

دکتر بتول شهرکی مجاهد

متخصص زنان و زایمان

استادیار

معاون آموزشی گروه زنان و زایمان

4

دکتر زهرا شهرکی

متخصص زنان و زایمان -فلوشیپ نازایی

دانشیار

رییس بخش زنان

5

دکتر مریم نخعی مقدم

متخصص زنان و زایمان- فلوشیپ آنکولوژی زنان

دانشیار

------

6

دکتر زهرا دهباشی

متخصص زنان و زایمان- فلوشیپ نازایی

استادیار

------

7

دکتر طاهره استاد محمودی

متخصص زنان وزایمان

-

همکار درمانی

آخرین ویرایش۱۲ آبان ۱۳۹۹