اسامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه انگل شناسی

تعداد بازدید:۱۵۶۴

ردیف

نام ونام خانوادگی

نیمسال ورود به تحصیل

وضعیت تحصیلی

1

لیلا بیرانوند

اول 89

فارغ التحصیل

2

حسین سلیمان پور

اول89

فارغ التحصیل

3

علی وطن پرست

اول 90

فارغ التحصیل

4

محمد هاشمی

اول 90

فارغ التحصیل

5

مریم عابدی

اول 90

فارغ التحصیل

6

عباس پاشائی نقده

اول 90

فارغ التحصیل

7

آزاده کریمی

اول 91

فارغ التحصیل

8

سید حسن حسین پورموسوی

اول91

فارغ التحصیل

9

علی آقاجانی

اول91

فارغ التحصیل

10

حسین مرادی

اول91

فارغ التحصیل

11

محمد دری

دوم91

فارغ التحصیل

12

زلیخا قنبری

اول91

انصراف از تحصیل

13

جابرعلی یورمیاند سته

اول 92

فارغ التحصیل

14

علی گریلی

اول92

فارغ التحصیل

15

مهدی خوش سیما شهرکی

اول92

فارغ التحصیل

16

اصغرفرقی یامچی

اول92

فارغ التحصیل

17

حامد نورمحمدی

اول92

فارغ التحصیل

18

حبیبه محمدیان

اول93

دوره آموزش- پایان نامه

19

عبدالرحمن سارانی

اول 93

دوره آموزش- پایان نامه

20

صدیقه میر

اول93

دوره آموزش- پایان نامه

21

فاطمه شهرکی

اول93

دوره آموزش- پایان نامه

22

مریم حاتمی نژاد

اول95

دوره آموزش

23

اسماعیل سارانی

اول95

دوره آموزش

24

حسین یوسف نیا

اول95

دوره آموزش

25 الهام مهدوی نیک اول 96 دوره آموزش
26 مجتبی سرگزی اول 96 دوره آموزش
27 سعید رحیم اول 96 دوره آموزش
28 فرید علیزاده آهنگران اول 96 دوره آموزش
آخرین ویرایش۰۶ دی ۱۳۹۶