کمیته اعتلای اخلاق حرفه ای

تعداد بازدید:۲۵۸

اعضای کمیته اخلاق حرفه ای:

دکتر امید بامری  ....ریاست کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای

سرکار خانم دکتر فاطمه خجسته ..........مسئول کمیته اخلاق حرفه ای.دانشکده پزشکی

آقای دکتر عباس پیشدادیان ............عضو کمیته.دانشکده پزشکی

آقای دکتر مهدی افشاری...........عضو کمیته.دانشکده پزشکی

آقای دکتر عبدالحسین میری............عضو کمیته.دانشکده دارو سازی

آقای دکتر فرشاد امیر خیزی...............عضو کمیته.دانشکده بهداشت

آقای جبرائیل فرضی....عضو کمیته.دانشکده پیراپزشکی

آقای عزیز شهرکی واحد ..........دانشکده پرستاری و مامایی

آقای  حسن آقایی.................عضو کمیته

خانم دکتر خدیجه سراوانی ..........عضو کمیته.دانشکده پزشکی

خانم رقیه روحی .............کارشناس کمیته

آخرین ویرایش۲۴ آذر ۱۳۹۸