برنامه گروه زنان و زایمان

تعداد بازدید:۱۶

برنامه آموزشی گروه جراحی زنان و زایمان

برنامه آموزشی

جراحی زنان و زایمان

گزارش صبحگاهی

همه روزه با حضور اکثریت اساتید و دستیاران و کلیه کارورزان و کارآموزان

راند

گراندراند

راند همه روزه از ساعت ۷ صبح با حضور یکی از اساتید، دستیاران، کارورزان و کارآموزان بخش

گراندراند: روزهای دوشنبه هر هفته با حضور اکثریت اساتید و دستیاران و کلیه کارورزان و کارآموزان

مورنینگ ریپورت همراه با کنفرانس های آموزشی

همه روزه ساعت ۸ و ۹ صبح با حضور اکثریت اساتید، دستیاران، کارورزان و کارآموزان بخش

جلسات موربیدیته

سه شنبه اول و آخر هر ماه با حضور اکثریت اساتید، دستیاران، کلیه کارورزان و کارآموزان بخش

ژورنال کلاب

یک شنبه هر هفته با حضور اکثریت اساتید، دستیاران، کلیه کارورزان و کارآموزان

اتاق عمل

همه روزه با حضور یک یا دو نفر از اساتید و دستیاران اتاق عمل

درمانگاه

همه روزه با حضور یک یا دو نفر از اساتید و دستیاران، کارورزان و کارآموزان درمانگاه

آخرین ویرایش۱۲ آبان ۱۳۹۹