رزومه اعضای هیئت علمی بالینی

تعداد بازدید:۱۹۲۵۹

 

اطفال :


 

         


دکتر پویا استاد رحیمی

   متخصص اطفال

 

              


     دکتر محمدحسن محمدی

    متخصص اطفال و فوق تخصص                           اعصاب و روان

 

            


         دکتر ایرج شهرامیان

متخصص اطفال و فوق تخصص

     کبد و گوارش اطفال

 

         


     دکتر مجید اکبری زاده

متخصص اطفال و فوق تخصص

بیماری های عفونی و تب دار اطفال

 

       


      دکتر مهران حصارکی

متخصص اطفال و فوق تخصص

                     نوزادان

 

جراحی:


             


         

 

          

   


      دکتر امین افشاری مقدم

متخصص اورولوژی و فوق تخصص

              اوروانکولوژی

 

         

               


       دکتر علیرضا ملک زادگان

    متخصص جراحی عمومی و

         فوق تخصص توراکس

 

             

              


         دکتر رضا روحانی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

 

        


         دکتر حمزه زارعی

           متخصص جراحی

 

         

 

داخلی:          دکتر حلیمه عالی

         متخصص داخلی

 

 


        دکتر خدیجه سراوانی

بورد تخصصی پزشکی قانونی و                   مسمومیت

 


       دکتر حسین پورمعصومی

     متخصص بیماری های                             عفونی

 

  


            دکتر دادخدا صوفی

               متخصص داخلی

 

 


 

 

          


          دکتر فرحناز میر

         متخصص داخلی

                


          دکتر لیلی رضایی کهخایی

    متخصص بیماری های عفونی

       

        

   

 

زنان و زایمان:


 

            


          دکتر خدیجه رضایی

    متخصص زنان و زایمان و

    فوق تخصص  پریناتولوژی

 

          


             دکتر فروغ فرقانی

    متخصص زنان و زایمان و

        فوق تخصص نازایی

 

               


              دکتر زهرا شهرکی

       متخصص زنان و زایمان و

          فوق تخصص  نازایی

 


                  دکتر مانیا کاوه

            متخصص زنان و زایمان

 

              


         دکتر بتول شهرکی مجاهد

           متخصص زنان و زایمان

 

                 

          دکتر مریم نخعی مقدم

    متخصص زنان و زایمان 

    

          

          دکتر زهرا دهباشی

    متخصص زنان و زایمان 

 

     

 

رادیولوژی:


 

                 

               


      دکتر راضیه بهزادمهر

      متخصص رادیولوژی

 

             


          دکتر سیدعلی میرعباسی

               متخصص رادیولوژی

 

 

     

       

 

مغز و اعصاب:


 

       

دکتر خسرو جامع بزرگی

   متخصص مغز و اعصاب

 

          

     دکتر فاطمه السادات نوری

         متخصص روانپزشکی

 

            

         دکتر محسن حیدری مکرر

         متخصص روانپزشکی

 

   

پزشکی اجتماعی:


 

       


 دکتر سلیمان سراوانی

   آموزش بهداشت

 

             


          دکتر مهدی افشاری

                  اپیدمیولوژی

 

            


         دکتر فاطمه نشاط

  متخصص بهداشت دهان و دندان

 

   

                                                           

     پاتولوژی:     


                                     

         


دکترسید اسماعیل عظیمی خطیبانی

         متخصص پاتولوژی

 

              


            دکتر مهرانگیز غفاری

               متخصص پاتولوژی

 

     

   

                                         

طب و اورژانس:


 


دکتر امید بامری

   متخصص طب و ورژانس

 


     دکتر علیرضا جلالی

    متخصص طب و اورژانس

 

            

 

         

       

 

قلب:دکتر زهره محمودی

   متخصص قلب و عروق

 

              


     دکتر مهدی فرجی

    متخصص قلب و عروق

 

            


         دکتر سعیده راشکی قلعه نو

متخصص قلب و عروق

 

         


     دکتر محبوبه شیخ

متخصص قلب وعروق

 

       

 

پوست:


 


دکتر مهرنوش بدخش

   متخصص پوست

 

              


     دکتر  مریم پادرائی

    متخصص پوست

 

            

         

       

 

گوش و حلق و بینی:دکتر فیروزه هاشمی

   متخصص گوش,حلق و بینی

 

              

            

 

         

 

       

 

طب فیزیکی و توانبخشی:


 


دکترلیلا باقرزاده

   متخصصطب فیزیکی توانبخشی

 

              

            

         

 

       

 

 

روانشناسی بالینی:دکتر الهه حقیقت منش

  دکترای تخصصی روانشناسی بالینی

 

              

            

 

         

       

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۴ مرداد ۱۳۹۹