گروه اخلاق پزشکی

خانم دکتر خدیجه رضایی کیخایی مدیر گروه
آقای دکتر مهران حصارکی عضو گروه  
خانم دکتر زهره محمودی عضو گروه  
آقای سلیمان سراوانی عضو گروه  

 

آخرین ویرایش۲۴ خرداد ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۱۲۷۳