گروه اخلاق پزشکی

تعداد بازدید:۱۳۸۰
خانم دکتر خدیجه رضایی کیخایی مدیر گروه
آقای دکتر مهران حصارکی عضو گروه  
خانم دکتر زهره محمودی عضو گروه  
آقای سلیمان سراوانی عضو گروه  

 

آخرین ویرایش۲۴ خرداد ۱۳۹۶