گروه فیزیو لوژی

تعداد بازدید:۲۱۰۳
 آقای دکتر بابک برمکی
سمت: مدیر گروه
دکتری تخصصی فیزیولوژی
رتبه: استادیار
تلفن:32232191
ایمیل:

 

 آقای احمد علی جلالی نژاد
سمت: عضو هیئت علمی 
کارشناسی ارشد فیزیولوژی 
رتبه: مربی 
تلفن: 32232191
ایمیل:
 

 

 
 خانم ثاریه شهرکی 
سمت: عضو هیئت علمی 
کارشناس ارشد فیزیولوژی
رتبه: مربی
تلفن:32232191
ایمیل:
 

 

 
 خانم دکتر مریم بلارن
سمت:عضو هیئت علمی
دکتری تخصصی فیزیولوژی
مرتبه علمی:استادیار
تلفن:
ایمیل:
 

 

آخرین ویرایش۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷