کمیته برنامه ریزی درسی

 

 

 

 دکتر خدیجه سراوانی

 

دکتر زهرا راشکی قلعه نو

 

 

دکتر امید بامری

 

 

 

 

 

 

دکتر عباس پیشدادیان

 

 

 

دکتر راضیه بهزادمهر

 

 

 

دکتر خدیجه رضایی کیخایی

 

 

 

دکتر سلیمان سراوانی

 

 

 

 

دکتر بابک برمکی

 

 

 

 

دکتر سیما سراوانی

 

 

 

آخرین ویرایش۲۳ آذر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۳۱۳