اخبار

بررسی حوزه های اعتبار بخشی پزشکی عمومی با حضور ریاست دانشگاه

در تاریخ ۹۸/۹/۲۸۰ جلسه ای با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر هادی میرزایی،و مسئولین اعتبار بخشی دانشکده پزشکی و هیئت بازدید کننده برگزار گردید وبه بررسی حوزه های مختلف اعتبار بخشی پزشکی عمومی پرداخته شد./

ادامه مطلب

بررسی حوزه های اعتبار بخشی پزشکی عمومی با حضور ریاست دانشگاه

در تاریخ۲۸/۹/۹۸ جلسه ای با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر هادی میرزایی،و مسئولین اعتبار بخشی دانشکده پزشکی و هیئت بازدید کننده به بررسی حوزه های مختلف اعتبار بخشی پزشکی عمومی پرداخته شد./

ادامه مطلب