کارگروه تایید صلاحیت علمی

تعداد بازدید:۵۴۳

 

                                                                                                      

دکتر پویا استاد رحیمی                                                                                                  دکتر سیما سراوانی

       

                                                                                                                   

دکتر بهمن فولادی                                                                                                                       دکتر محمد حسین محمدی 

                                                                                                                                     

دکتر امید فولادی                                                                                                                                             دکتر جعفر پودینه 

       

دکتر خدیجه سراوانی 

آخرین ویرایش۲۹ آبان ۱۴۰۰