کار گروه اعتبار سنجی

تعداد بازدید:۵۴۲

                                                                          

دکتر پویا استاد رحیمی                         دکتر بهمن فولادی                           دکتر امید بامری                         دکتر خدیجه سروانی 

                                  

دکتر لاله شهرکی                           دکتر بابک برمکی                دکتر مریم نخعی 

آخرین ویرایش۲۸ آبان ۱۴۰۰