ایمونولوژی

تعداد بازدید:۲۴۹۱
دکتر عباس پیشدادیان
سمت : مدیرگروه
مدرک : دکتری تخصصی ایمونولوژی
رتبه علمی : استادیار
تلفن : 32232191
 
آقای دکتر جواد پورصمیمی
سمت : عضو هیات علمی
مدرک : دکتری تخصصی ایمونولوژی
رتبه : مربی
تلفن : 32232191
 
 

 

 
آقای محمد رضا جوان
سمت : عضو هیات علمی 
مدرک : کارشناس ارشد ایمونولوژی
رتبه : مربی
تلفن : 32232191
 
 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۰ مهر ۱۳۹۷