ایمونولوژی

تعداد بازدید:۳۲۵۲
آقای دکتر عباس پیشدادیان
سمت : عضو هیات علمی و مدیر گروه 
مدرک : دکترای تخصصی ایمونولوژی پزشکی
رتبه : استادیار
تلفن : 32232191

 

آقای دکتر جواد پورصمیمی
سمت : عضو هیات علمی
مدرک : دکتری تخصصی ایمونولوژی پزشکی
رتبه : استادیار
تلفن : 32232191
 
 

 

آقای محمد رضا جوان
سمت : عضو هیات علمی 
مدرک : دکترای تخصصی ایمونولوژی پزشکی
رتبه : استادیار
تلفن : 32232191
 
 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۲ اسفند ۱۴۰۱