شوراها و کمیته های دانشکده

تعداد بازدید:۱۶۷۲

                                                                                                                              

دکتر امید بامری                                      دکتر خدیجه سراوانی                                        دکتر بهمن فولادی                                                 دکتر پویا استاد رحیمی

 

                                                              

الهه حقیقت منش                                        دکتر حمید واعظ                                       دکتر لیلی رضایی

 

آخرین ویرایش۲۸ آبان ۱۴۰۰