شورای تحصیات تکمیلی دانشکده

تعداد بازدید:۲۸۸۷

 

 

 

دکتر امید بامری

رئیس دانشکده

 
 

دکتر بهمن فولادی

مدیر تحصیلات تکمیلی

 

 

دکترخدیجه سراوانی

معاون آموزشی

 

دکترراضیه بهزادمهر

معاون پژوهشی

 

دکترمنصوردبیرزاده

مدیرگروه انگل شناسی

 

خانم نوشیروانی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

   
   
   
   


آخرین ویرایش۲۴ آذر ۱۳۹۸