ترم بندی کارشناسی ارشد انگل شناسی

تعداد بازدید:۵۴۱۳

جدول الف) دروس کمبود یا جبرانی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته انگل شناسی پزشکی

 

جدول ب) دروس اختصاصی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته انگل شناسی پزشکی

 

آخرین ویرایش۰۸ خرداد ۱۳۹۷