کمیته برنامه ریزی درسی

تعداد بازدید:۲۹۶۲

 

 

 

 دکتر خدیجه سراوانی

 

دکتر زهرا راشکی قلعه نو

 

 

دکتر امید بامری

 

 

 

 

 

 

دکتر جعفر پودینه

 

 

 

دکتر مریم بلارن

 

 

 

دکتر بتول شهرکی مجاهد

 

 

 

دکتر پویا استاد رحیمی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر بهمن فولادی 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۸ آبان ۱۴۰۰