شورای آموزشی

تعداد بازدید:۳۵۸۱
 
اعضای شورای آموزشی دانشکده پزشکی سال تحصیلی 14001-1400

دکتر امید بامری

رئیس دانشکده

 

دکتر خدیجه سراوانی

معاون آموزشی

 

دکتر پویا استاد رحیمی

معاون آموزشی بالینی

 

دکتر بهمن فولادی

معاون پژوهشی

 

دکتر ایرج شهرامیان

مدیرگروه اطفال

 

دکتر علیرضا ملک زادگان

مدیرگروه جراحی

 

دکتر حلیمه عالی

مدیرگروه داخلی

 

دکتر مانیا کاوه 

مدیر گروه زنان

 

دکتر فردین علی ملایری

مدیرگروه بیوشیمی

 

دکتر سیما سراوانی

عضو هئیت علمی

 

دکتر زهرا راشکی قلعه نو

مدیر گروه میکروب شناسی

 

دکتر حکیم عزیزی 

مدیر گروه انگل شناسی

 

دکتر حمیدرضا غفاری

مدیر گروه علوم پایه

 

دکتر سلیمان سراوانی

مدیر گروه پزشکی اجتماعی

 

دکتر هادی میرزایی

ریاست دانشگاه

 

دکتر بابک برمکی 

مدیر گروه فیزیولوژی 

       


 

 

 
 

 

 
آخرین ویرایش۲۸ آبان ۱۴۰۰