گروه داخلی

تعداد بازدید:۳۴۲۲

 

   

     دکتر حلیمه عالی
    متخصص داخلی

 

  

   دکتر زهرا سپهری
   متخصص داخلی

                                   

  

         دکتر الهام جوادیان        

متخصص داخلی       

 

   دکتر لیلی رضایی کهخایی
         متخصص عفونی

   

   دکتر دادخدا صوفی
      متخصص داخلی

 

   دکتر فیروزه هاشمی

متخصص گوش و حلق و بینی

 

   

   دکتر حسین پور معصومی
             متخصص عفونی

 

     دکتر خدیجه سراوانی

    متخصص پزشکی قانونی

 

 

                                        دکتر فروغ اصلی

                       متخصص داخلی

 

 

 
   
   
   
   
   

 

 
   

 

 

 

آخرین ویرایش۱۵ اسفند ۱۴۰۱