کمیته نظارت بر انجمن های علمی دانشکده

تعداد بازدید:۴۸۲

                                                                                                                  

دکتر امید بامری                                                                                                                       دکتر خدیجه سراوانی 

                                                                                                                          

دکتر پویا استاد رحیمی                                                                                                                         دکتر بهمن فولادی 

                                                                                                                                           

دکتر حکیم عزیزی                                                                                                                            دکتر محبوبه شیخ 

​​​​​​​

دکتر سلیمان سراوانی 

آخرین ویرایش۲۹ آبان ۱۴۰۰