عضو هسته مشاوره پیشرفت تحصیلی دانشکده

تعداد بازدید:۵۰۸

                                                                                                              

دکتر پویا استاد رحیمی                                                                                                             دکتر امید بامری 

                                                                                                                         

دکتر بهمن فولادی                                                                                                                      دکتر خدیجه سراوانی 

                                                                                                                         

دکتر مانیا کاوه                                                                                                                  دکتر حمید رضا غفاری 

دکتر الهه حقیقتش منش

آخرین ویرایش۲۹ آبان ۱۴۰۰