کمیته اعتلای اخلاق حرفه ای

تعداد بازدید:۱۰۸۵

اعضای کمیته اخلاق حرفه ای:


آقای دکتر امید بامری  ...............................ریاست کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای

خانم دکتر خدیجه سراوانی .......................دبیر کارگروه.دانشکده پزشکی

خانم دکتر فاطمه خجسته ........................مسئول کارگروه.دانشکده پزشکی

آقای دکتر بهمن فولادی ......................عضو کارگروه.دانشکده پزشکی

آقای دکتر مهدی افشاری............................عضو کارگروه.دانشکده پزشکی

خانم دکتر خدیجه رضایی کیخایی........... .عضو کارگروه.دانشکده پزشکی

آقای دکتر عبدالحسین میری.....................عضو کارگروه.دانشکده دارو سازی

آقای دکتر هاشم زهی...................................عضو کارگروه. دانشکده داروسازی                                                                                      

آقای دکتر فرشاد امیر خیزی......................عضو کارگروه.دانشکده بهداشت

آقای جبرائیل فرضی......................................عضو کارگروه.دانشکده پیراپزشکی

آقای عزیز شهرکی واحد.............................عضو کارگروه.دانشکده پرستاری و مامایی         

حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج باقری.. عضو کارگروه. نهاد رهبری

آخرین ویرایش۲۹ آبان ۱۴۰۰