گروه اخلاق حرفه ای

تعداد بازدید:۳۳۹۵

اعضای کانون اخلاق حر فه ای:

کارگروه اخلاق حرفه ای       

دکتر امید بامری 

رئیس دانشکده

 

دکتر خدیجه سراوانی

معاون آموزشی

 

دکتر عباس پیشدادیان

عضو هئیت علمی

 

دکتر مهدی افشاری

معاون دانشجویی

 

جناب آقای عیسی باقری

حوزوی

 

         
آخرین ویرایش۲۴ آذر ۱۳۹۸