رزومه اعضای هیئت علمی بالینی

تعداد بازدید:۲۳۱۸۴

 

اطفال :


 

         


دکتر پویا استاد رحیمی

   متخصص اطفال

 

              


     دکتر محمدحسن محمدی

    متخصص اطفال و فوق تخصص                           اعصاب و روان

 

            


         دکتر ایرج شهرامیان

متخصص اطفال و فوق تخصص

     کبد و گوارش اطفال

 

         


     دکتر مجید اکبری زاده

متخصص اطفال و فوق تخصص

بیماری های عفونی و تب دار اطفال

 

       


      دکتر مهران حصارکی

متخصص اطفال و فوق تخصص

                     نوزادان

 

جراحی:


             


دکتر نوشی پرمهریابنده

متخصص جراحی عمومی         

 

          

   


      دکتر امین افشاری مقدم

متخصص اورولوژی و فوق تخصص

              اوروانکولوژی

 

         

               


       دکتر علیرضا ملک زادگان

    متخصص جراحی عمومی و

         فوق تخصص توراکس

 

             

              


         دکتر رضا روحانی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

 

        


دکتر رضا نوری

رزومه  

 

         

 

داخلی:          دکتر حلیمه عالی

         متخصص داخلی

 

 


        دکتر خدیجه سراوانی

بورد تخصصی پزشکی قانونی و                   مسمومیت

 


       دکتر حسین پورمعصومی

     متخصص بیماری های                             عفونی

 

  


            دکتر دادخدا صوفی

               متخصص داخلی

 

 


 

 

          


          دکتر فرحناز میر

         متخصص داخلی

                


          دکتر لیلی رضایی کهخایی

    متخصص بیماری های عفونی

       دکتر غلامرضا حقیقی

متخصص طب سنتی

        رزومه

   

 

زنان و زایمان:


 

            


          دکتر خدیجه رضایی

    متخصص زنان و زایمان و

    فوق تخصص  پریناتولوژی

رزومه

 

          


          

 

               


              دکتر زهرا شهرکی

       متخصص زنان و زایمان و

          فوق تخصص  نازایی

 


                  دکتر مانیا کاوه

            متخصص زنان و زایمان

 

              


         دکتر بتول شهرکی مجاهد

           متخصص زنان و زایمان

 

                 

          دکتر مریم نخعی مقدم

    متخصص زنان و زایمان 

    

          

          دکتر زهرا دهباشی

    متخصص زنان و زایمان 

 

 

   

 

رادیولوژی:


 

                 

               


      دکتر راضیه بهزادمهر

      متخصص رادیولوژی

 

             


          دکتر سیدعلی میرعباسی

               متخصص رادیولوژی

 

 

     

       

 

مغز و اعصاب:


 

       

دکتر خسرو جامع بزرگی

   متخصص مغز و اعصاب

 

          

     دکتر فاطمه السادات نوری

         متخصص روانپزشکی

 

            

     

 

   

پزشکی اجتماعی:


 

       


 دکتر سلیمان سراوانی

   آموزش بهداشت

 

             


          دکتر مهدی افشاری

                  اپیدمیولوژی

 

            


     

 

   

                                                           

     پاتولوژی:     


                                     

         


دکترسید اسماعیل عظیمی خطیبانی

         متخصص پاتولوژی

 

              


            دکتر مهرانگیز غفاری

               متخصص پاتولوژی

 

     

   

                                         

طب و اورژانس:


 


دکتر امید بامری

   متخصص طب و ورژانس

 


     دکتر علیرضا جلالی

    متخصص طب و اورژانس

 

            

 

         

       

 

قلب:دکتر زهره محمودی

   متخصص قلب و عروق

 

              


     دکتر مهدی فرجی

    متخصص قلب و عروق

 

            


         دکتر سعیده راشکی قلعه نو

متخصص قلب و عروق

 

         


     دکتر محبوبه شیخ

متخصص قلب وعروق

 

       

 

پوست:


 


دکتر مهرنوش بدخش

   متخصص پوست

 

              


   

 

            

         

       

 

گوش و حلق و بینی:دکتر فیروزه هاشمی

   متخصص گوش,حلق و بینی

 

              

            

 

         

 

       

 

طب فیزیکی و توانبخشی:


 

 


 

              

            

         

 

       

 

 

روانشناسی بالینی:دکتر الهه حقیقت منش

  دکترای تخصصی روانشناسی بالینی

 

              

            

 

         

       

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۴۰۰