رزومه اعضای هیئت علمی بالینی

تعداد بازدید:۲۹۶۰۲

 

اطفال :


 

         


دکتر پویا استاد رحیمی

   متخصص اطفال

رزومه

 


     دکتر محمدحسن محمدی

    متخصص اطفال و فوق تخصص                           اعصاب و روان

 

 


   

 

         


     دکتر مجید اکبری زاده

متخصص اطفال و فوق تخصص

بیماری های عفونی و تب دار اطفال

 

       


      دکتر مهران حصارکی

متخصص اطفال و فوق تخصص

                     نوزادان

رزومه

 

 

دکتر افسانه میرشکاری

متخصص کودکان

رزومه

     

جراحی:


             


دکتر نوشی پرمهریابنده

متخصص جراحی عمومی         

 

          

   


      دکتر امین افشاری مقدم

متخصص اورولوژی و فوق تخصص

              اوروانکولوژی

 

         

               


       دکتر علیرضا ملک زادگان

    متخصص جراحی عمومی و

         فوق تخصص توراکس

 

             

              


         دکتر رضا روحانی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

 

        


دکتر رضا نوری

رزومه  

 

دکتر مجید عابدی متخصص ارتوپدی

رزومه

 

دکتر مهدیه افروزیان

متخصص مغز و اعصاب

رزومه

دکتر مهدیه حسین پور

متخصص روانپزشکی

رزومه

دکتر یحیی احسان الهی

رزومه

دکتر پیمان دانشور

متخصص جراحی مغز و اعصاب

رزومه

دکتر پویا باغی

متخصص اورولوژی و مجاری ادراری

رزومه

     

 

داخلی:          دکتر حلیمه عالی

         متخصص داخلی

رزومه

 


        دکتر خدیجه سراوانی

بورد تخصصی پزشکی قانونی و                   مسمومیت

 


       دکتر حسین پورمعصومی

     متخصص بیماری های                             عفونی

رزومه

 


            دکتر دادخدا صوفی

               متخصص داخلی

رزومه

 


دکتر عباس شیبک

متخصص داخلی 

رزومه

 

          


     


          دکتر لیلی رضایی کهخایی

    متخصص بیماری های عفونی

       دکتر غلامرضا حقیقی

متخصص طب سنتی

        رزومه

دکتر الهام جوادیان

متخصص داخلی

رزومه

 دکتر فروغ اصلی

رزومه

 

زنان و زایمان:


 

            


          دکتر خدیجه رضایی

    متخصص زنان و زایمان و

    فوق تخصص  پریناتولوژی

رزومه

 

          


          

 

               


              دکتر زهرا شهرکی

       متخصص زنان و زایمان و

          فوق تخصص  نازایی

رزومه

 


                  دکتر مانیا کاوه

            متخصص زنان و زایمان

رزومه

 

              


         دکتر بتول شهرکی مجاهد

           متخصص زنان و زایمان

رزومه

 

                 

          دکتر مریم نخعی مقدم

    متخصص زنان و زایمان 

    رزومه

          

 

 

   

 

رادیولوژی:


 

                 

               


      دکتر راضیه بهزادمهر

      متخصص رادیولوژی

رزومه

 

             


 دکتر سیدعلی میرعباسی

متخصص رادیولوژی

رزومه

 

دکتر حمیدرضا زهره ای

متخصص رادیولوژی

رزومه

     

       

 

مغز و اعصاب:


 

       

دکتر خسرو جامع بزرگی

   متخصص مغز و اعصاب

رزومه / CV

 

          

 

 

            

   

پزشکی اجتماعی:


 

       


 دکتر سلیمان سراوانی

   آموزش بهداشت

رزومه

 

             


          دکتر مهدی افشاری

                  اپیدمیولوژی

 

            


     

 

   

                                                           

     پاتولوژی:     


                                     

        


دکترسید اسماعیل عظیمی خطیبانی

         متخصص پاتولوژی

 

              


            دکتر مهرانگیز غفاری

               متخصص پاتولوژی

 

     

   

                                         

طب و اورژانس:


 


دکتر امید بامری

   متخصص طب و ورژانس

 

 


   

 

            

 

         

       

 

قلب:دکتر زهره محمودی

   متخصص قلب و عروق

رزومه

 

              


     دکتر مهدی فرجی

    متخصص قلب و عروق

 


         دکتر سعیده راشکی قلعه نو

متخصص قلب و عروق

رزومه

 


     دکتر محبوبه شیخ

متخصص قلب وعروق

رزومه

 

       

 

پوست:


 

 


 

              

            

         

       

 

گوش و حلق و بینی:دکتر فیروزه هاشمی

   متخصص گوش,حلق و بینی

رزومه

 

              

            

 

         

 

       

 

بیهوشی:


 

دکتر کامبیز سادگی

 

رزومه


 

 

دکتر مهرنگار صفرزایی

رزومه            

دکتر ایمان آبیلی نژاد

رزومه

         

 

       

 

 

روانشناسی بالینی:دکتر الهه حقیقت منش

  دکترای تخصصی روانشناسی بالینی

رزومه

 

              

            

 

         

       

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۹ فروردین ۱۴۰۳