شورای پژوهشی

تعداد بازدید:۳۲۱۲

اعضا شورای پژوهشی:

دکتر بهمن فولادی

معاون پژوهشی

 

دکتر امید بامری

رئیس دانشکده

 

دکتر مهدی افشاری

معاون دانشجویی

 

دکتر ایرج شهرامیان

مدیرگروه اطفال

 

دکتر خدیجه سراوانی

معاون آموزشی

 

دکتر حمید واعظ

عضو هئیت علمی

 

دکتر حکیم عزیزی

عضو هئیت علمی

 

     
آخرین ویرایش۲۴ آذر ۱۳۹۸