گروه بیهوشی

تعداد بازدید:۲۲۷۸
 
 

 

   دکتر کامبیز سادگی
   متخصص بیهوشی

 

 

 

   دکتر مهرانگیز صفراده
     متخصص بیهوشی

     دکتر آرش استواری
     متخصص بیهوشی

 

 

                               دکتر محمد ایمان آبیلی نژاد

                             متخصص بیهوشی

 

                         

آخرین ویرایش۱۵ اسفند ۱۴۰۱