آموزش

تعداد بازدید:۲۲۲۴

آقای محمد رضا منصوری  -- کارشناس دوره کار آموزی - مســــــــــــئول آموزش دانشکده

شماره تماس       :           32230764

کارشناســــــــــــــــان آمـــــــــــــوزش :

 

 خانم مرضیه بارانی -کارشناس دوره کارورزیو کارشناس جلسات شورای آموزش و کمیته برنامه ریزی درسی 

خانم مریم کشته گر-کارشناس علوم پایه 

خانم شهناز نوشیروانی -کارشناس تحصیلات تکمیلی و دوره دستیاری  و دوره پاتو فیزیولوژی 

آقای عباس میر آموزش بالینی دنشکده پزشکی 

 

/file/download/page/1482210466-img-1501b.jpg

قابل توجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه دانشــــــــــــــــــــجویان محــــــــــــــــــــــــــــــترم دوره فیزیو پاتــــــــــــــــــــــــــــولوژی :

1-دانشجو ملزم به گذراندن تمام دروس تئوری تا قبل از شروع مرحله بعد می باشد.

2-دانشجو بعد از گذراندن تمامی دروس دوره فیزیو پاتولوژی به شرط نداشتن کسری معدل وارد دوره کار آموزی می شود.

دوره کار اموزی ( مرحله سوم پزشکی عمومی ) : 

1-مدت زمان دوره کاراموزی 2سال می باشد 

2-دانشجو ملزم به گذراندن تمام دروس تئوری و بخشها 12 می باشد.

3- حداقل نمره قبولی در دروس تئوری و بخشها 12 می باشد .

4-معدل دوره برای شرکت در آزمون پیش کارورزی و شروع دوره اینترنی نباید کمتر از 14 باشد در غیر اینصورت ملزم به گذراندن تعدادی واحد تئوری جبران معدل می باشد .

5- دانشجو قبل از شرکت در آزمون پیش کارئرزی می بایست موضوع پایان نامه خود را ثبت و دفاع نموده باشد.

6-شرکت در ازمون پیش کارورزی تا سه نوبت مجاز است . در غیر اینصورت از ادامه تحصیل در رشته پزشکی محروم می باشد.

7-ساعات غیبت دانشجو در هر درس نباید از 1/10  مجموع ساعات تجاوز نماید . در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس یا بخش صفر محسوب می شود 

 

آخرین ویرایش۲۹ بهمن ۱۳۹۶