کارشناسان آموزش بالینی

تعداد بازدید:۳۰۳۴

 

   

خانم  محبوبه مطیعی  کارشناس آموزش بالینی
خانم رقیه روحی  کارشناس آموزش بخش زنان و زایمان
خانم حکمتی کارشناس آموزش بخش اطفال
خانم ام البنین شهرکی کارشناس آموزش بخش داخلی
خانم محبوبه مطیعی کارشناس آموزش بخش جراح

 

 

 

 

 

 

                  

آخرین ویرایش۲۹ آبان ۱۴۰۰