کارشناسان آموزش

تعداد بازدید:۴۵۸۵
نام و نام خانوادگی سمت  

محمدرضا منصوری

کارشناس آموزش

خانم شهناز  نوشیروانی کارشناس آموزش
خانم زهرا حیدری  کارشناس آموزش  
خانم میرانی  کارشناس آموزش

 

خانم گلثوم رضایی کیخایی

کارشناس آموزش
سعیدرضا خاکسفیدی کارشناس آموزش

 

آخرین ویرایش۲۲ آذر ۱۴۰۰