Research Assistant

تعداد بازدید:۶۶۸۳

 

دکترای تخصصی قارچ شناسی پزشکی

استادیار

fouladibahman@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

اهداف و رسالت:

 

چشم انداز: 

                                                               

                                                                                              

حوزه مدیریت پژوهشی دانشکده پزشکی در نظر دارد از طریق همکاری و حمایت در انجام پژوهشهای آموزشی ضمن برطرف نمودن مشکلات و نیازهای آموزشی دانشکده و دانشگاه گام مؤثری را در ارتقاء کیفیت پژوهش و آموزش برداشته و زمینه تولید و انتقال دانش مربوطه به این حوزه را طی سالهای آتی ارتقاء بخشد.

مدیریت پژوهشی دانشکده بر آن است تا با توسعه تسهیلات و ایجاد بستری مناسب جهت دانشجویان و اعضاء هیئت علمی زمینه را برای گسترش تحقیقات پایه و کاربردی فراهم کرده و موجب ارتقای مرزهای دانش باعنایت به عدالت اجتماعی،کرامت انسانی و توسعه پایدار کشورمان گردد.

ماموریت:

حوزه مدیریت پژوهشی رسالت اصلی خود را ارتقاء کیفی سطح پژوهش و آموزش در دانشکده پزشکی می داند که از طریق فعالیت های برنامه ریزی شده، حمایت، هدایت و انجام پژوهش در آموزش تحقق می یابد. به همین دلیل این مدیریت در صدد سیاست گذاری و مدیریت در زمینه های مختلف از جمله توسعه ساختار پژوهش در امور آموزش، و کارایی، تأمین و تشویق نیروی انسانی پژوهشگر جهت انجام پژوهش و بهره برداری مناسب از نتایج پژوهشهای انجام شده با تأکید بر تأمین نیازهای آموزشی و ارتقاء کیفیت پژوهش و آموزش در همه سطوح در دانشکده می باشد.

نیل به خود اتکایی در پژوهش و تولید علم، جز باتدبیر، تجهیز و هدایت خردمندانه منابع انسانی و امکانات میسر نخواهد شد. با توجه بهراهبرد کلان پژوهش محوری، حوزه مدیریت پژوهشی دانشکده فعالیت های خود را حول محور گسترش فرهنگ پژوهش وتسهیل روند تحقیقات استوار نموده و بسترسازی برای بروز خلاقیت های علمی – فکریهمکاران و دانشجویان را در قالب طرح های تحقیقاتی و پایان نامه به عنوان وظیفه اصلیخود تلقی می نماید.

مولفه های دیگر این سیاست، توجه به کلیت پایان نامه ها و طرحهای تحقیقاتی، انتشار نتایج آنها در مجلات و ارایه گزارش تحقیقات در همایش های ملیو بین المللی و جلب توجه، گسترش و تعمیم مباحث مربوط به رعایت اخلاق پزشکی در تحقیقاست.در این راستا معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی جهت توانمندسازی اعضای هیأت علمیدانشکده کارگاه های پژوهشی در زمینه های مختلف از جمله مقاله نویسی، آمار و مدیریتاطلاعات پیشنهاد می نماید.

هدف:

ارتقاء کیفی سطح پژوهش بمنظور تولید علم و ارائه بهترین کیفیت خدمات آموزش و نهایتاً ارائه بهینه خدمات سلامت به آحاد جامعه از طریق:

1- سعی در گسترش فرهنگ پژوهش در محیطهای آموزشی و دانشگاهی

2- تحول در برنامه های آموزشی در سطوح مختلف دانشگاه بر اساس فرصت ها و امکانات فن آوری نوین و استفاده از نتایج حاصل از تحقیقات

3- هدفمند کردن تحقیقات آموزشی و پژوهشی

4- کمک به تقویت کمی و کیفی پژوهشهای آموزشی

5- همکاری در هدایت و انجام پژوهش در آموزش به منظور بستر سازی جهت تصمیم گیری های آموزشی و افزایش کیفیت سطح آموزشی

6- گسترش دسترسی به کتب مورد نیاز آموزش پزشکی از طریق توسعه منابع علمی آموزش در کتابخانه مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی.

اهداف ویژه:

- ارائه پیشنهاد و طرح در زمینه توسعه پژوهش در دانشکده

2- بررسی و تدوین آیین نامه های پژوهشی دانشکده و پیشنهاد آیین نامه های جدید

3- زمینه سازی توسعه ارائه خدمات مشاوره ای

4- ارتباط مستمر با گروههای آموزشی دانشکده به منظور ارتقاء فرآیند پژوهش دانشکده

5- تعیین اولویتهای پژوهشی دانشکده با همکاری گروههای آموزشی

6- ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی اعضاء هیئت علمی و ارائه پس خوراند به آنها

7- نیازسنجی کارگاههای پژوهشی و هماهنگی لازم با واحد EDC دانشکده جهت برگزاری کارگاهها

8- فراهم آوری تسهیلات استفاده از ژورنالها و کتب مرجع دانشگاهی جهت اعضاء هیئت علمی و دانشجویان و کارشناسان

9- بررسی، تایید و ارسال مدارک درخواست شرکت در کنگره های پژوهشی داخل و خارج از کشور به معاون پژوهشی دانشگاه

10- جمع آوری فعالیتهای پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده

11- پایش فعالیتهای پژوهشی گروههای آموزشی بصورت سالانه

12- ثبت فعالیتهای پژوهشی کلیه اعضاء هیئت علمی فعال در حوزه آموزش پزشکی (شرکت در کنگره ها، چاپ مقالات و ...) در حوزه جهت ارائه گزارش سالانه، شرکت در هفته پژوهش و غیره

13- بررسی مدارک و انتخاب پژوهشگران برتر گروههای آموزشی و انتخاب پژوهشگر نمونه در سطح دانشکده

14- ارائه تسهیلات دسترسی به بانکهای اطلاعاتی خریداری شده توسط دانشگاه

16- بررسی و تایید پایان نامه های تحقیقاتی دانشجویان

17- ایجاد هماهنگی با مراکز تحقیقاتی به منظور مشارکت دانشجویان و اساتید در تحقیقات در مراکز فوق

18- توسعه فرهنگ پژوهش در کارشناسان دانشکده

19- رسیدگی به جنبه های اخلاقی پژوهشهای انجام گرفته در سطح دانشکده

20- شرکت در جلسات شورای پژوهشی دانشگاه

21- شرکت در جلسه شورای معاونین دانشکده

22- نظارت بر حسن اجرای انجام امور در حوزه معاونت پژوهشی دانشکده

23- بررسی تایید و ارسال مدارک درخواست فرصت مطالعاتی در ارائه آن به ریاست دانشکده

24- تشویق و ترغیب گروههای مختلف آموزشی بر برپایی سمینارها و کنگره های علمی

25- تلاش در جهت اخذ مصوبه و راه اندازی و تجهیز مرکز تحقیقات زکریا (پژوهشکده زکریا)

26- کوشش جهت افزایش سهم اعتبارات طرحهای پژوهش در آموزش

27- اصلاح روند تصویب طرحهای پژوهش در آموزش

28- ارائه مشاوره به مجریان طرحهای پژوهش در آموزش

29- کوشش برای افزایش سهم مقالات آموزشی – پژوهشی در نشریه های معتبر

30- هدایت و همکاری با پایان نامه های مرتبط با آموزش پزشکی

31- کوشش جهت ارتقاء چگونگی دسترسی به کتب و مجلات آموزش پزشکی و در اختیار قرار دادن منابع به افراد ذینفع

32- تعیین اعضاء کمیته پژوهشی و تنظیم و برگزاری شوراهای پژوهشی

33- تعیین محورهای پژوهش در آموزش بر اساس نیازها

34- اولویت بندی و اختصاص منابع به طرحهای تحقیقاتی واصله

35- کارشناسی طرحهای تحقیقاتی از دیدگاه متدولوژیک از طریق طرح کردن در کمیته و شورای پژوهشی دانشکده

36- نظارت بر حسن اجرای طرحهای تحقیقاتی

37- تقویت کتابخانه الکترونیک مرکز و ارائه خدمات و راهنمایی تخصصی در حیطه آموزش به کتابخانه های تابعه دانشگاه ،اعضاء هیات علمی ودانشجویان

38- همکاری با سایر واحدهای مرکز در طراحی مجدد واجرای علمی تر برنامه های مرکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش در صورت نیاز

39- هماهنگی در جهت تجهیز آزمایشگاهها و تایید و اصلاح درخواستهای خرید لوازم و تجهیزات مرتبط با فعالیتهای آموزشی و پژوهشی گروههای آموزشی

40- گسترش امکانات و خدمات رایانه ای در مراکز آموزشی و درمانی وابسته و متناسب با نیازهای گروههای آموزشی

وظایف کمیته پژوهشی دانشکده:

- ارائه پیشنهادات لازم و سازنده در مورد سیاست گذاری چگونگی انجام طرحهای تحقیقاتی با توجه به اهداف و شرایط حوزه پژوهش در آموزش

2- ترغیب و تشویق افراد مختلف هیئت علمی و دانشجویان جهت ارائه طرحهای تحقیقاتی مربوط به مسائل و مشکلات آموزشی از طریق نمایندگان دپارتمان مختلف

3- همکاری در برنامه ریزی و برگزاری کارگاهها و کنفرانس های مورد نیاز جهت تشویق اعضاء محترم هیئت علمی و دانشجویان به منظور ارائه طرحهای تحقیقاتی مناسب و کاربردی و همچنین گزارش نتایج تحقیقاتی انجام شده

4- تهیه لیست اولویت های پژوهش در آموزش در گروههای مختلف آموزشی

5- تصویب یا رد طرحهای پژوهشی درآموزش بر اساس اولویت­بندی آنها

6- ارائه مشاوره به مجریان طرحهای پژوهش در آموزش

7- برگزاری جلسات مشترک بین اعضاء گروههای آموزشی دانشکده های مختلف جهت تدوین اولویت های پژوهشی و ترغیب آنان به انجام پژوهشهای آموزشی

 

شرایط ارائه طرح های تحقیقاتی:

طرحهای تحقیقاتی با مشخصات ذیل سریعتر مورد بررسی قرار گرفته و از اولویت بیشتری برخوردار است .

1- طرح های تحقیقاتی باید بر اساس مسائل و مشکلات مهم،اساسی واولویت دار آموزش پزشکی باشد

2- عناوین طرح های تحقیقاتی همراه با نوآوری و خلاقیت در آموزش پزشکی باشد

3- پروژه تحقیقاتی باید کاربردی بوده و منجر به تغییرات اساسی در فرایند آموزش و یادگیری و نهایتا" رضایت مشتری گردد .

4- انجام پروژه بصورت Team work باشد

5- بودجه پیشنهادی منطقی باشد

6- نتایج طرح تحقیقاتی در محل مرکز توسعه گزارش شده و سعی در ضمانت اجرائی خود را پیدا کند.

7- نتایج حاصل از انجام پروژه منجر به چاپ مقاله های علمی پژوهشی گردد

 

حمایت از انتشارآثار:

دانلود

آخرین ویرایش۰۹ آبان ۱۴۰۱