Head of Medical School

تعداد بازدید:۵۵۱۳

 

 

 

  

  متخصص طب و اورژانس

        استادیار

omid.bameri58@gmail.com

   

 

 

 

     وظایف:     

 نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود

 ایجاد ھماھنگی و نظارت بر امور آموزشی و پژوھشی، اداری و مالی دانشکده

 نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی و پژوھشی اعضای ھیات علمی

 ارزیابی و ھماھنگ کردن کلیه فعالیتھای واحدھای تابعه

 نظارت بر کار شوراھای مختلف دانشکده

 ارزیابی فعالیت سالیانه واحد و گزارش آن به رئیس دانشگاه

 پیشنھاد انتصاب معاونین دانشکده و مدیران گروھھا به رئیس دانشگاه

 ایجاد ارتباط و ھماھنگی با معاونین دانشگاه جھت اجرای مقررات و ضوابط مربوط در واحد

 نظارت بر عملکرد کادر غیرھیات علمی دانشکده وارزیابی فعالیت و رفتار آنھا با مشارکت مدیران واحدھای تابعه

 بررسی و برآورد نیازھای مالی، استخدامی، تجھیزاتی و تحقیقاتی دانشکده و اعلام آن به مقامات مسئول سازمان

مرکزی دانشگاه

 شرکت درشوراھای ذیربط دانشگاه و انعکاس نتایج و گزارشات شوراھا به اعضای ھیات علمی و کارکنان و احیان ا

دانشجویان دانشکده در گردھمائیھای مربوط

 بررسی صلاحیت معاونان گروھھا و اظھارنظر درباره آنان

 پیشنھاد بودجه سالانه دانشکده

آخرین ویرایش۲۹ آبان ۱۴۰۰