دفتر توسعه آموزش (EDO)

تعداد بازدید:۲۹۵۵

 

 دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی  با هدف تسهیل اهداف استراتژیک و تعامل با تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های مؤثر در ارتقاء آموزش دانشکده پزشکی و با پوشش همه گروه های آموزشی اعم از علوم پایه، فیزیوپات و بالینی تأسیس گردید
حیطه های اصلی فعالیت دفتر توسعه، مشارکت در امور برنامه ریزی درسی، ارزشیابی آموزشی، پژوهش در آموزش و توانمند سازی اعضاء هیئت علمی می باشد

آخرین ویرایش۲۹ آبان ۱۴۰۲