طرح درس

تعداد بازدید:۱۹۷۳

 فـرمهای طرح درس اساتید علوم پایه دانشکده پزشکی جهت ترم نیمسال اول 1402

 

 طرح درس دروس آناتومی نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 همراه با سرفصل آموزشی به صورت مجازی

طرح درس1 بهداشت

طرح حواس ویژه

نورو اناتومی نظری

سروگردن طرح تیٔوری1

 

 طرح درس دروس بیوشیمی نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 همراه با سرفصل آموزشی به صورت مجازی

بیوشیمی دیسیپلین

 

 طرح درس دروس ایمونولوژی نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 همراه با سرفصل آموزشی 

ایمنی شناسی بالینی

 

 طرح درس دروس فیزیولوژی قلب نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 همراه با سرفصل آموزشی 

فیزیولوژی قلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۴۰۲