معرفی مسئول

تعداد بازدید:۲۶۵۵

 

 

 

   

         

   مدیریت فناوری اطلاعات

استادیار

 

 

 

دفتر توسعه آموزش (EDO)دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل در راستای سیاست های وزارت متبوع و با هدف ارتقای کمیت وکیفیت سطح آموزش تشکیل گردید.این دفتر بر اساس شرح وظایف معین و تعامل با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی(EDC)دانشگاه، در محورهای برنامه ریزی آموزشی، ارزشیابی، آموزش اساتید وآموزش مداوم و با استفاده از مشارکت گروهی اعضای هیئت علمی فعالیت می نماید .

وظایف:


  • بهبود نظام آموزش پزشکی و نهادینه کردن امر توسعه کیفی از طریق ارتقاء سطح آموزش و یادگیری درجهت تربیت فارغ التحصیلان توانمند پزشکی.

  • تدوین و توسعه برنامه ریزی درسی و آموزشی (curriculum development) 

  •  اجرای ارزشیابی (ارزشیابی اساتید، ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی، ارزیابی آزمون ها و ارزیابی درونی گروه آموزشی (evaluation)

  •  آموزش اساتید و توانمندسازی اعضای هیئت علمی و کارکنان

  • انجام نیازسنجی آموزشی اساتید و برگزاری کارگاه یا کنفرانس آموزشی (faculty & staff development)

 

آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۴۰۲